Hierna vindt u informatie over de website, de algemene gebruiksvoorwaarden voor de website en de informatie over het beheer van de persoonsgegevens

I –INFORMATIE OVER DE WEBSITE

 U bent nu verbonden met www.nissanevbattery.nl, geëxploiteerd door de bv RCI FINANCIAL SERVICES.

Onderhavige (wettelijke) vermeldingen hebben tot doel u informatie te verstrekken over de instelling die de website exploiteert, over de identiteit van de belangrijkste verantwoordelijken van de website, alsook over de belangrijkste tussenkomende technische partijen.

INHOUD 

• Exploitant van de website

• Beheer van de website

• Hosting en technische middelen

• Intellectuele eigendomsrechten

• Credits foto’s

• Neem met ons contact op

• Overige informatie

EXPLOITANT VAN DE WEBSITE

De website www.nissanevbattery.nl wordt geëxploiteerd door:

RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk

KvK nr. 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781, BTW nr. NL003268408B01

Adres: Boeingavenue 275, 1119 PD Schiphol-Rijk

Telefoon: +31 (0) 20 354 9200

Email: batterijhuur@rcibanque.com

ING bank 67.97.25.180 IBAN NL33INGB0679725180 - BIC INGBNL2A

 

BEHEER VAN DE WEBSITE

Directeur de la publication : Marc Liffort de Buffevent

Responsable du site : Christine Kienstra

HOSTING EN TECHNISCHE MIDDELEN

De website www.nissanevbattery.nl wordt gehost door:

FullSIX France, vereenvoudigde vennootschap op aandelen, met een kapitaal van 4.421.765 euro,

Maatschappelijke zetel: rue Anatole France 157 – Levallois-Perret – Frankrijk.

SIREN: 438 769 127 RCS Nanterre

Telefoon: 33 (0) 1 49 68 73 00INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Deze website wordt volledig beschermd door het intellectuele eigendomsrecht, zowel op het vlak van de vorm (keuze, plan, schikking van de rubrieken, toegangsmiddelen tot de gegevens en de organisatie ervan, …) als op het vlak van de elementen van de inhoud (teksten, beelden, geluiden…).

Alle gegevens (teksten, foto’s, tekeningen, slogans, geluiden of beelden, te downloaden documenten en, meer in het algemeen, alle werken die in de website zijn geïntegreerd) die op de pagina’s van deze website worden weergegeven, zijn exclusief eigendom van  RCI Financial Services B.V. of van derden die aan RCI Financial Services B.V. de toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken.

De voertuigmodellen die op de website worden weergegeven, zijn beschermd door de auteurs- en/of tekeningen- en modellenrechten.

U verbindt zich ertoe om deze inhoud niet te gebruiken voor onwettige doeleinden, noch iemand toe te laten ze voor onwettige doeleinden te gebruiken.

 

De website moet worden beschouwd als een onlosmakelijk geheel. De erin vermelde informatie is strikt voorbehouden voor een exclusief persoonlijk gebruik. Iedere reproductie, voorstelling, gebruik of verspreiding, om andere dan strikt privé- of persoonlijke doeleinden, hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk, van de inhoud van de website op eender welke drager of via eender welke werkwijze, alsook iedere verkoop, doorverkoop, heruitzending of terbeschikkingstelling aan derden zijn verboden. De niet-naleving van dit verbod is een inbreuk in de zin van de toepasselijke wetgeving betreffende intellectuele eigendom, zoals de auteurswet. Handhaving van het auteursrecht kan met civielrechtelijke en strafrechtelijke middelen geschieden.

In de zin van de toepasselijke wetgeving betreffende intellectuele eigendom, zoals artikel 2.20 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) is het strikt verboden om de merken “RCI Financial Services”, “RCI”, “RCI Banque”, “Nissan”, en/of hun logo’s, alleen of in combinatie met wat dan ook, uit hoofde van wat dan ook, en/of eender welk goed gelijkend teken te gebruiken in het zakenleven en meer bepaald voor publicitaire doeleinden zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van RCI Financial Services, Nissan Nederland en/of RCI Banque.

De reproducties, op papier of op een elektronische gegevensdrager, van bedoelde website en/of van de werken en/of voertuigmodellen die erop zijn weergegeven, zijn toegelaten onder voorbehoud dat ze strikt persoonlijk worden gebruikt, waarbij ieder gebruik voor publicitaire en/of commerciële en/of informatieve doeleinden wordt uitgesloten, voor zover ze in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving betreffende intellectuele eigendom, zoals artikel 2.20 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), alsook de auteurswet.

CREDITS FOTO’S

De foto’s die op de website worden gebruikt, zijn geleverd door NISSAN.

NEEM  CONTACT MET ONS OP

RCI Financial Services B.V.

Telefoonnummer: +31(0) 20 354 9200 

E-mailadres: batterijhuur@rcibanque.com

 

OVERIGE INFO

Om u op de hoogte te houden van de aangegane verbintenissen, alsook van uw rechten inzake bescherming van persoonsgegevens en inzake veiligheid, meldt RCI Financial Services B.V. u hieronder de voorwaarden inzake de verwerking van persoonsgegevens en veiligheid.

Om de gebruiksvoorwaarden m.b.t. de website www.nissanevbattery.nl com te kennen, raadpleegt u de Gebruiksvoorwaarden voor de website (Algemene Gebruiksvoorwaarden).

Update van deze informatie: december 2013II – ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE www.nissanevbattery.nl

 

Het surfen op deze website is onderworpen aan de van kracht zijnde Nederlandse wetgeving, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, en de hieronder vermelde gebruiks- en toegangsvoorwaarden m.b.t. de website (Algemene Gebruiksvoorwaarden).

Als u de website bezoekt en doorloopt, aanvaardt u zonder enig voorbehoud de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Omdat die voorwaarden regelmatig worden geactualiseerd wordt u verzocht om deze pagina te raadplegen telkens u een verbinding maakt met de website.[Wij zullen u ook [per e-mail] op de hoogte brengen van deze actualiteiten.]

 

INHOUD 

• Toegang tot uw Klantenportaal – Vind of vraag uw toegangscodes

• Gebruik van de website

• Hypertext links

° Toepasselijk recht

• Update van de Gebruiksvoorwaarden

De publieke website www.nissanevbattery.nl is een informatiesite. De website richt zich zowel tot de klanten van RCI Financial Services B.V. als tot iedere internetgebruiker. De informatie op de publieke website is niet contractueel bindend.

De producten en diensten die op de publieke website en in het Klantenportaal worden aangeboden, zijn bestemd om te worden voorgesteld en gebruikt volgens de contractuele voorwaarden en de van kracht zijnde tarieven, en zijn voorbehouden voor klanten die ouder dan 18 jaar en handelingsbekwaam zijn en in Nederland wonen. 

De aanbiedingen en tarieven zijn in het algemeen onderworpen aan bepaalde voorwaarden en ondergeschikt aan de aanvaarding van de dossiers door RCI Financial Services B.V.. Alleen de ondertekening van het contract door uw toedoen die als verzoek tot aanvaarding geldt, en de overhandiging van alle noodzakelijke bewijsstukken zullen RCI Financial Services B.V. toelaten om zich over uw verzoek uit te spreken. 

Door de interactiviteit van de website kunnen de aanbiedingen die erop worden voorgesteld, veranderen zonder dat dit de aansprakelijkheid van RCI Financial Services B.V. tot gevolg kan hebben, voor zover dit is toegestaan onder toepasselijk recht.

RCI Financial Services B.V. en haar partners doen hun uiterste best om de juistheid en de actualisering te waarborgen van de op de website verspreide informatie; bovendien behouden ze zich het recht voor om de inhoud van de website op eender welk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te verbeteren. Ze kunnen noch de volledigheid waarborgen, noch verzekeren dat de informatie niet door een derde partij wordt veranderd (virus, hacking). Voor zover dit is toegestaan onder toepasselijk recht, wijzen ze eender welke directe of indirecte aansprakelijkheid af in geval van vertraging, fouten of weglatingen m.b.t. de inhoud van de website en het gebruik dat ervan door wie dan ook zou kunnen worden gemaakt, alsook in geval van de onderbreking of de niet-beschikbaarheid van de dienst.

De toegang tot de producten en diensten die op de website worden aangeboden, kan worden beperkt. U moet dus verifiëren of de wet van het land van waaruit u een verbinding maakt, u machtigt om toegang te hebben tot deze website en/of u toelaat om van de producten en diensten te genieten.

Het beveiligde Klantenportaal van de website www.nissanevbattery.nl is voorbehouden aan de klanten die een of meer contracten met RCI Financial Services B.V. hebben ondertekend; in die zone kunt u uw huur-, leasing- en/of dienstverleningscontracten bekijken en bepaalde beheersaanvragen indienen zoals bijvoorbeeld een adreswijziging of een wijziging van de bankgegevens. Via gepersonaliseerde toegangscodes voor iedere klant is de toegang beperkt en beveiligd.

Toegang tot uw Klantenportaal – Vind of vraag uw toegangscodes

 

Het Klantenportaal is volledig beveiligd. Meer info vindt u in de rubriek “Beveiliging 

Om toegang te hebben tot uw specifieke Klantenportaal en u te registreren, moet u zich aan de hand van persoonlijke codes identificeren.

U alleen bent verantwoordelijk voor de instandhouding van het vertrouwelijke karakter van uw toegangscodes en voor alle handelingen die met gebruik van uw toegangscodes zouden kunnen worden verricht. U verbindt zich ertoe om RCI Financial Services B.V. onmiddellijk op de hoogte te brengen van ieder ongeoorloofd gebruik van uw toegangscodes, alsook de verbinding na iedere sessie te verbreken. Voor zover dit is toegestaan onder toepasselijk recht, zal RCI Financial Services B.V. niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eender welk verlies of eender welke schade die zich zou voordoen ingeval deze verplichtingen niet worden nageleefd.

Gebruik van de website

U erkent dat u kennis hebt genomen van onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en verbindt zich ertoe ze na te leven.

Ook verbindt u zich ertoe dat u de op deze website vermelde informatie strikt persoonlijk zult gebruiken.

U gebruikt de website op eigen risico. Voor zover dit is toegestaan onder toepasselijk recht, zal in geen geval RCI Financial Services B.V. aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de directe of indirecte schade en meer bepaald, zonder dat deze lijst volledig is, het materiële nadeel, het verlies van gegevens of programma’s en het financiële nadeel voortvloeiend uit de toegang tot, de verbinding met of het gebruik van deze website of de sites die eraan gekoppeld zijn.

Voor zover dit is toegestaan onder toepasselijk recht, kan RCI Financial Services B.V. in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de elementen waarover ze geen controle heeft, noch voor de schade die eventueel zou worden geleden door uw technische omgeving zoals, bijvoorbeeld, uw computers, uw software, uw netwerken en meer in het algemeen alle materieel dat wordt gebruikt om zich toegang te verschaffen tot de website.

In geval van een geschil tussen uzelf en uw telecommunicatieoperator of eender welke andere operator of tussenpersoon of ingeval de computer of de toegangsmodus die u toebehoort, het internet en de toegangen tot het internet niet werken, om welke reden dan ook, zal de aansprakelijkheid van RCI Financial Services B.V.  niet mogen worden ingeroepen als daaruit moeilijkheden op het vlak van de verzending van uw verzoeken, binnen een normale termijn, zouden zijn voortgevloeid, voor zover dit is toegestaan onder toepasselijk recht,.

U erkent dat u over de bevoegdheid en de noodzakelijke middelen beschikt om toegang te hebben tot deze website en om hem te gebruiken. U erkent dat u hebt geverifieerd of de gebruikte computerconfiguratie geen enkel virus bevat en of ze perfect werkt.

De uitgever van de website stelt alles in het werk om u geverifieerde en gecontroleerde informatie en tools ter beschikking te stellen, maar zal, voor zover dit is toegestaan onder toepasselijk recht,  niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de fouten, de niet-beschikbaarheid van informatie en/of de aanwezigheid van een virus op zijn website.

In geval van een tijdelijke niet-beschikbaarheid van het beveiligde Klantenportaal zal in een venster de tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website worden aangeduid en aan de internetgebruiker worden gemeld dat hij op een ander moment een verbinding moet maken om zijn verrichtingen uit te voeren. 

De informatie die door de uitgever van de website wordt verstrekt, wordt als aanwijzing gegeven en betekent geenszins dat u ze niet aan een bijkomende persoonlijke analyse moet onderwerpen.

De uitgever van de website kan de juistheid, de volledigheid en het actuele karakter van de op zijn website verspreide informatie niet garanderen.

Bijgevolg zal de uitgever noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vertragingen of weglatingen m.b.t. de inhoud van de huidige website, voor zover dit is toegestaan onder toepasselijk recht,.

U erkent dat u de door deze website verstrekte informatie uitsluitend op uw verantwoordelijkheid gebruikt.

Voor zover dit is toegestaan onder toepasselijk recht, zal de uitgever van de website niet aansprakelijk zijn voor uw toegang via de hypertext links die in het kader van de website zijn ingesteld en verwijzen naar andere resources die op het internet worden aangeboden. 

Hypertext links

Voor de invoering van een hypertext link die verwijst naar de website www.nissanevbattery.nl, is een voorafgaande schriftelijke toestemming van RCI Financial Services B.V. nodig. Als u een hypertext link naar onze website wilt installeren, moet u bijgevolg contact opnemen met de verantwoordelijke voor de redactie van de website.

Voor zover dit is toegestaan onder toepasselijk recht, kan RCI Financial Services B.V. in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de terbeschikkingstelling van de sites die een hypertext link vanaf de website www.nissanevbattery.nl hebben; evenmin kan zij aansprakelijk zijn voor de inhoud, de producten, de diensten, enz. die op deze sites of vanaf die sites beschikbaar zijn.

Toepasselijk recht

Onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse recht voor zover toegestaan onder toepasselijk recht. Ze zijn beschikbaar in het Nederlands. In geval van geschillen zijn de rechtbanken van de plaats waar de website wordt gehost, niet-exclusief bevoegd.

Update van de Gebruiksvoorwaarden (Updatedatum: oktober 2014)

RCI Financial Services B.V. behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website, alsook de Algemene Gebruiksvoorwaarden op eender welk ogenblik te wijzigen en te updaten. Deze wijzigingen en updates gelden voor de gebruiker, die dus regelmatig deze rubriek moet raadplegen om de van kracht zijnde Algemene Gebruiksvoorwaarden te verifiëren. [Wij zullen u ook [per e-mail] op de hoogte brengen van deze updates.]

 

III – PERSOONLIJKE GEGEVENS

De huidige voorwaarden inzake de persoonsgegevens hebben tot doel u op de hoogte te brengen van uw rechten en van de verbintenissen en praktische maatregelen die RCI Financial Services B.V.  heeft aangegaan en genomen om toe te zien op de bescherming van uw persoonsgegevens, in toepassing van de toepasselijke regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, als u de website www.nissanevbattery.nl, gebruikt alsook het Klantenportaal die van op die website toegankelijk is.

INHOUD 

• Ingezamelde gegevens en doel van de inzameling

• Ontvangers van de ingezamelde gegevens

• Uw recht op toegang, verbetering en verzet

INGEZAMELDE GEGEVENS EN DOEL VAN DE INZAMELING

Persoonsgegevens

De publieke website www.nissanevbattery.nl kan anoniem worden geraadpleegd. In dit kader kunt u zonder voorafgaande identificatie de elektronische informatiebrochures raadplegen betreffende de producten en diensten die op de website worden voorgesteld.

Persoonsgegevens kunnen, mits u daarmee akkoord gaat, rechtstreeks bij u worden ingezameld wanneer u zich toegang wenst te verschaffen tot de u ter beschikking gestelde Klantenportaal en erop een aanvraag wenst in te dienen over uw contract(en). Sommige gegevens kunnen verplicht zijn voor de verwerking van uw aanvragen. Die gegevens zullen in het vet worden aangeduid of via eender welk ander equivalent procédé. Als geen antwoord wordt gegeven, is het mogelijk dat de verrichting niet kan worden uitgevoerd. Ze kunnen worden geverifieerd.

In alle gevallen worden de persoonsgegevens altijd op een loyale en informatieve manier ingezameld dankzij de aanwezigheid van informatievermeldingen of de verwijzing naar onderhavige kennisgeving.

Voor meer info over uw rechten kunt u de rubriek hieronder (“UW RECHTEN”) raadplegen.

 

Doel van de inzameling

De gegevens die u naar aanleiding van de afsluiting en/of het beheer van uw contract hebt meegedeeld, mogen in het volgende kader worden gebruikt:

- om u administratieve informatie te bezorgen in verband met de verwerking van uw aanvragen en voor de follow-up, het beheer en de uitvoering van uw contract door RCI Financial Services B.V.;-

- om u informatie of commerciële aanbiedingen te bezorgen betreffende producten die worden aangeboden door RCI Financial Services B.V., Nissan Nederland N.V. of zijn netwerk van dealers of in het kader van partnerschappen die RCI Financial Services B.V. heeft afgesloten, en dit per post, per telefoon of per e-mail.

Als u op onze website surft, is het mogelijk dat gegevens die u indirect kunnen identificeren , worden ingezameld voor statistische doeleinden.

De ingezamelde persoonsgegevens bieden de diensten van RCI Financial Services B.V. de mogelijkheid om rekening te houden met iedere individuele situatie.

In ieder geval wenst RCI Financial Services B.V. dat geen enkele boodschap van rechtstreekse prospectie die per telefoon of elektronisch (e-mail, minibericht) wordt meegedeeld, in strijd is met de toepasselijke reglementering, noch met de wil die u hebt uitgedrukt. Daarom brengt RCI Financial Services B.V.  u op de hoogte voordat uw gegevens worden gebruikt en, indien dit is vereist op grond van de toepasselijke regelgeving, biedt zij u de mogelijkheid om , op een algemene manier of geval per geval, toestemming te geven voor het gebruik van uw gegevens.

In dit kader kunt u zich vanaf nu en op ieder ogenblik ook verzetten tegen het gebruik van uw gegevens. Voor de te volgen procedure verwijzen we naar de rubriek “recht op toegang, verbetering en verzet”.

Gegevens met een technisch karakter

 

Navigatiegegevens (“cookies”)

Voor de toegang tot bepaalde ruimtes van de website www.nissanevbattery.nl moet u toestemming geven voor het gebruik van cookies om de toegang mogelijk te maken tot bepaalde contents van de website tijdens dezelfde sessie.

Een “cookie” is een klein tekstbestand dat een website kan versturen naar uw browser die het dan op uw systeem bewaart. De “cookies” kunnen geen programma’s uitvoeren, noch virussen op uw computer invoeren. Ze worden u op een unieke manier toegekend en kunnen alleen worden gelezen door een webserver van het domein dat de “cookie” naar u heeft verstuurd.

In dit kader heeft het gebruik van cookies door de website www.nissanevbattery.nl uitsluitend tot doel om het surfen op onze website voor u gemakkelijker te maken en informatie te registreren over het bezoek van uw computer aan onze website (b.v.: geraadpleegde pagina’s, datum en tijdstip van de raadpleging).

RCI Financial Services B.V. behoudt de mogelijkheid om uw verbindingsgegevens (logs) te bewaren die uitsluitend voor statistische doeleinden zullen worden verwerkt..

Belangrijk: we vestigen uw aandacht op het feit dat als u zich tegen de registratie van “cookies” verzet, u iedere toegang tot het beveiligde Klantenportaal zal worden geweigerd.

ONTVANGERS VAN DE INGEZAMELDE GEGEVENS

RCI Financial Services B.V. verbindt zich ertoe dat ze haar vertrouwelijkheidsverplichtingen zal naleven in overeenstemming met de van kracht zijnde wetten en reglementeringen m.b.t. het beroepsgeheim.

De gegevens met een vertrouwelijk karakter worden meegedeeld aan onze partners, dienstverleners en kapitaalverschaffers die contractueel met RCI Financial Services B.V. verbonden zijn (op een anoniem gemaakte manier buiten de Europese Unie of in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens), alsook aan de vennootschappen van dezelfde groep, hetzij voor het beheer en de uitvoering van het contract, hetzij voor commerciële doeleinden. Deze mededelingen kunnen eveneens tot doel hebben de veiligheid van de computer- of transmissienetwerken te waarborgen of te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen of statistische doeleinden.

Als u niet wenst aangesproken te worden voor commerciële verrichtingen en niet wil dat RCI Financial Services B.V.  bepaalde informatie over u naar derden doorstuurt met het oog op commerciële voorstellen, kunt u zich hiertegen verzetten door dit schriftelijk te melden aan de afdeling Nissan Klantenrelaties, Postbus 56823, 1040 AV te Amsterdam (cf. onderstaande rubriek over het recht op toegang, verbetering en verzet).

UW RECHTEN

Duidelijke informatie, loyale inzameling

Als persoonsgegevens worden ingezameld, wordt de gebruiker duidelijk op de hoogte gebracht van de reden waarom informatie over hem wordt gevraagd, van het facultatieve of verplichte karakter van de te geven antwoorden, van de ontvangers van de ingezamelde informatie, alsook van het bestaan en de uitoefeningsmodaliteiten m.b.t. het recht op inzage. Deze informatie is vermeld op de elektronische inzamelingsformulieren die de gebruiker invult. Dit gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

Recht op inzage, verbetering en verzet m.b.t. de op u betrekking hebbende gegevens

De informatie die u meedeelt, kan aanleiding geven tot de uitoefening van het recht op inzage, verbetering en verzet dat wordt voorzien door de toepasselijke regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

In overeenstemming met het recht op inzage dat door de wet wordt gedefinieerd, kunt u, door uw identiteit te rechtvaardigen, de juistheid van de gegevens verifiëren of de verbetering, update of schrapping van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens vragen.

Ook beschikt u over het recht om u te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die u hebt meegedeeld aan RCI Financial Services B.V. naar aanleiding van de opstelling van een aanbieding, alsook tijdens het beheer van uw lopend(e) contract(en).

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, bestaat voor verzet mogelijk geen grond

Als uw verzoek beoogt dat de op u betrekking hebbende informatie niet wordt gebruikt door commerciële partners die u kunnen laten genieten van aanbiedingen van goederen of diensten die u kunnen interesseren, beschikt u over een wettig recht op verzet zonder dat u de grondslagen van uw verzoek hoeft te preciseren.

Voor ieder verzoek dat betrekking heeft op de uitoefening van het recht van inzage, verbetering en verzet kunt u zich schriftelijk wenden tot de afdeling Nissan Klantenrelaties, Postbus 56823, 1040 AV teBEVEILIGING VAN DE KLANTENPORTAAL

RCI Financial Services B.V. verbindt zich ertoe dat ze haar vertrouwelijkheidsverplichtingen zal naleven in overeenstemming met de van kracht zijnde wetten en reglementeringen m.b.t. het beroepsgeheim.

Technische en organisatorische maatregelen die RCI Financial Services B.V. heeft genomen

Buiten de beveiligde omgeving van het Klantenportaal worden de vertrouwelijkheid en de integriteit van de informatie niet gewaarborgd op het internet. Bijgevolg raden we u aan om behoedzaam te zijn en de hierna vermelde veiligheidsaanbevelingen na te leven.

RCI Financial Services B.V. past technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de sessies en de transacties die u in het beveiligde Klantenportaal verricht, te waarborgen. Als aanwijzing vindt u hierna enkele verduidelijkingen.

Het veiligheidsprotocol SSL: iedere uitwisseling van gegevens tussen de servers van het beveiligde Klantenportaal van de website www.nissanevbattery.nl en uw browser wordt gecodeerd dankzij het SSL protocol (Security Socket Layer). Met deze technologie kunnen we de vertrouwelijkheid en de integriteit van de uitgewisselde gegevens waarborgen.

De fysieke en logische beveiliging: de beveiliging van de servers zelf wordt fysiek gewaarborgd door een beperkte toegang (meer bepaald beveiligde lokalen, bevoegd personeel) en door firewalls.

Om toegang te hebben tot het beveiligde Klantenportaal moet u zich identificeren aan de hand van uw persoonlijke toegangscodes. Zodra deze gegevens zijn gecodeerd, wordt een beveiligde link tot stand gebracht tussen uw browser en de server van de website www.nissanevbattery.nl.

Veiligheids- en vertrouwelijkheidsmaatregelen die de gebruikers van het Klantenportaal kunnen toepassen

Om veiligheids- en vertrouwelijkheidsredenen raden we u aan;

- uw toegangscodes vertrouwelijk te behandelen

- de berichten te verifiëren: uw browser geeft een bericht weer in de statusbalk (b.v. Hangslot gesloten onder Internet Explorer).

- uw sessie te beëindigen als u uw raadpleging of verrichting hebt beëindigd door de knop “verbinding verbreken” te activeren en uw browser te sluiten.

- niet te klikken op een link in een ontvangen e-mail om u zo toegang te verschaffen tot het Klantenportaal (risico voor “phishing”).

- alle gepaste maatregelen te treffen om uw eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmettingen door virussen die eventueel op het Internet aanwezig zijn, en u te vergewissen van de veiligheid van uw computer (recente update van uw besturingssysteem, installatie van een antivirusprogramma en firewall software.

- bij iedere verbinding, nadat u uw identificatiegegevens hebt ingevoerd en voordat u uw wachtwoord intikt, systematisch de datum van uw meest recente verbinding en de stad van uw woonplaats te controleren opdat u eventuele afwijkingen zou kunnen opsporen.

- Als u een afwijking van de verbindingsdatum zou vaststellen, maakt u een verbinding met het   Klantenportaal en verandert u onmiddellijk uw wachtwoord.

- Als u een afwijking bij de stad van uw woonplaats vaststelt, maakt u opnieuw verbinding met het Klantenportaal door onmiddellijk het url-adres van de website www.nissanevbattery.nl in te voeren.

- Beperk de toegang tot uw Klantenportaal tot uw woonplaats. Als u zich toegang wilt verschaffen van op een gedeelde computer (b.v. : in een cybercafé, op hotel, bij vrienden) of een publieke computer, raden we u, om vertrouwelijkheidredenen, aan om ieder technisch spoor op de gebruikte computer te wissen.